Nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce

Nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce

Koniec roku szkolnego to także czas podsumowań i wybrania najlepszych uczniów. Nie inaczej było w roku szkolnym 2021/2022. W gminie Trzebinia kandydatów do otrzymania nagrody za wybitne zdolności w nauce było aż 79. W tym 69 uczniów z klas IV-VIII szkół ponadpodstawowych. Pozostałe 10 uczniów to uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy kontynuują naukę w placówkach na terenie naszej gminy. Sprawdzamy, co więcej wiadomo o przyznanych stypendiach.

Kryteria uzyskania stypendium w roku szkolnym 2021/2022

Najważniejszym kryterium było osiągnięcie wybitnych wyników w nauce, czyli uzyskanie średniej ocen, która była znacznie powyżej wymaganej. Wymagana średnia ocz znajduje się Uchwale Nr XXXI/284/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2021 r. Uchwała ta dotyczyła  przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom stypendiów naukowych w ramach programu pod nazwą Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia. Według tych wytycznych obowiązywały następujące zasady.

  • średnia dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej od 5,62 upoważniała do otrzymania stypendium,
  • dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej do stypendium upoważniało zdobycie średniej powyżej 5,56,
  • z kolei dla uczniów szkół ponadpodstawowych średnia powyżej 5,35 oznaczała otrzymanie stypendium naukowego.

Dodatkowe kryteria za inne osiągnięcia

Uczniowie, którzy uzyskali I miejsca w konkursach lub olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Małopolskie Kuratorium Oświaty, a także uczniowie, którzy  uzyskali I miejsca w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim organizowanych przez inne podmioty nie wymienione powyżej także mogli liczyć na dodatkowe wsparcie i gratyfikację wyników w nauce.

Ilu uczniów dokładnie zdobyło stypendia?

Na wypłatę stypendiów miasto przeznaczono 40 000 zł. Wśród uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, stypendium uzyskało aż 9 osób. Najwięcej, bo 21 uczniów otrzymało wsparcie za naukę w klasach VII – VIII szkoły podstawowej. Uczniów ponadgimnazjalnych placówek, którzy uzyskali świadectwo było 5. Za udział w olimpiadach organizowanych przez MEN lub Małopolskie Kuratorium Oświaty, stypendium otrzymał 1 uczeń. Z kolei 4 uczniów brało udział w olimpiadach przedmiotowych. Czworo uczniów spełniło jednocześnie dwa kryteria uzyskując średnią ocen powyżej wymaganej oraz uzyskując 1 miejsce w konkursach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.